ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครพนักงานสายวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ และ แพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับอนุมัติบัตร ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งของแพทยสภา หรือจากสถาบันศึกษาอื่นใดที่แพทยสภารับรองและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือได้รับปริญญาอื่นใดที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเป็นครูแพทย์
 3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรมและความประพฤติที่ดี ไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความตั้งใจจะอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ
 5. เป็นผู้ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 6. เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและพร้อมที่จะร่วมสอนนักศึกษาแพทย์หรือสำนักวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งร่วมทำงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ดี

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. อายุรศาสตร์
 2. ศัลยศาสตร์
 3. กุมารเวชศาสตร์
 4. สูติ-นรีเวชวิทยา
 5. วิสัญญีวิทยา
 6. รังสีวิทยา
 7. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 8. เวชศาสตร์ครอบครัว
 9. พยาธิคลินิก
 10. จิตเวชศาสตร์
 11. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

การรับสมัคร

 • กำหนดวันเวลารับสมัครและวิธีการรับสมัคร
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว
 • วิธีการรับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
   หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 6375 ครั้ง