ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการ

 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ และผ่านโประแกรม Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้แทนจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาการจัดการ เป็นคณะกรรมการ และมีอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1) โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ เน้นโครงการฯ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงเป็นโครงการที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ในปีนี้มีโครงการบริการวิชาการที่เสนอ โดยสำนักวิชาและหน่วยงานภายในเพื่อพิจารณา กว่า 29 โครงการ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการมีรายได้จากค่าบริการวิชาการ จำนวน 12 โครงการ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไม่มีรายได้จากค่าบริการวิชาการ จำนวน 16 โครงการ โครงการพัฒนาครู 1 โครงการ  โดยกรรมการจะพิจารณาให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ศูนย์บริการวิชาการได้มีการจัดประชุมให้เป็นแบบ digital file เพื่อลดการใช้กระดาษ และเชิญอาจารย์เจ้าของโครงการนำเสนอโครงการพร้อมตอบข้อซักถามผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์เจ้าของโครงการ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม ร่วมกับ นโยบายลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของศูนย์บริการวิชาการ

 |   |  5574 ครั้ง