ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

15 มกราคม พ.ศ. 2562


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

6215 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยช่าง (ลูกจ้างชั่วคราว) 1รับสมัคร
6214 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 1รับสมัคร
6213 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครูปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1รับสมัคร
6212 ส่วนอาคารสถานที่ ช่างเทคนิค
(เครื่องกลปรับอากาศ)
1รับสมัคร
6211 ส่วนอาคารสถานที่

ช่างเทคนิค
(ระบบประปาสุขาภิบาล)

1รับสมัคร
6210 ส่วนอาคารสถานที่ ช่างเทคนิค
(ควบคุมงาน)
1รับสมัคร
6209 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่บริหาร 1รับสมัคร
6208 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหาร 1รับสมัคร
6207 ส่วนพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหาร 1สอบข้อเขียน
6206 ส่วนนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหาร 1สอบสัมภาษณ์
6205 ส่วนนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหาร 1สอบสัมภาษณ์
6204 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (ช่างยนต์) 1รับสมัคร
6203 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
พนักงานธุรการ 1สอบสัมภาษณ์
6201 ส่วนอาคารสถานที่ วิศวกร 1ประกาศผล
การคัดเลือก
6146 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิชาการกายภาพบำบัด 1ประกาศผล
การคัดเลือก


2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเวปไซด์และรบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป

3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

3.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามกระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

3.6 หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน                       

* ผู้สมัครต้องการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องแนบไฟล์หลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว  หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์                       

*

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 31007 ครั้ง