รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562

  • จำนวนรับ: 100 ที่นั่ง (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
  • สอบคัดเลือก: วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

รายละเอียดการรับสมัครทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาสิรินธรฯ ได้ที่ 053-916391 หรือ 053-916449


หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 3639 ครั้ง