รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

      -มีประสบการณ์บริหารงานในหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันกับศูนย์บริการวิชาการ หรือได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

      -เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย

      -เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย

      -เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถและความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี    

      -สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยไม่มีเงื่อนไข

      -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

      -เป็นผู้มีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับนับถือ

เงินเดือนและสวัสดิการ

       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการพร้อม สวัสดิการด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต

การสมัคร

       สมัครด้วยตนเอง

           สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่

                 - ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 โทรศัพท์ 0 5391 6020 - 21 โทรสาร 0 5391 6019   

                 - หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2679 0038-9  โทรสาร 0 2679 0038

       สมัครทางไปรษณีย์

                 - กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) พร้อม แนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

       หลักฐานที่ต้องแนบมากับใบสมัคร

           - ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 2 รูป
           - สำเนาปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตร  จำนวน 1 ฉบับ
           - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
           - หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน  หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน
           - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล  จำนวน 1 ฉบับ
           - เอกสารอื่น เช่น ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย ฯลฯ
           - แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

           ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์  และข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารประกอบ หากเห็นว่าตรงกับเงื่อนไขและความต้องการของมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการในขั้น ตอนที่ 2  ต่อไป

           ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทัศนคติ  ความสามารถในการเป็นผู้นำ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง

           ขั้นตอนที่ 3 เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

| ผู้เขียนข่าว personnel | อ่านข่าวทั้งหมด 839 ครั้ง