ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย   แม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ “สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ” <s>ในระหว่างวันที่    23 - 27 มีนาคม 2563</s>  ( เลื่อนการจัดกิจกรรม ) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคราศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพและความต้องการในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน รวมถึงได้ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลด้านการรักษาเบื้องต้น นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ต่อท่าน โดยจะได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จำนาน 32 หน่วย และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

         สมัครออนไลน์     ตรวจสอบรายชื่อ

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |