ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

                      ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                       งานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี อาร์ อาร์ ดี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

                               ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๔     กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

                                                                 (นางประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

                                                                        รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 27 ครั้ง