ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร


       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
       -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
       -มีประสบการณ์บริหารงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านทันตแพทย์ หรือมีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
       -เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
       -เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
       -เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ และความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี
       -เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย


เงินเดือนและสวัสดิการ
       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการพร้อม สวัสดิการด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต


การสมัคร
       สมัครด้วยตนเอง
       สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่
       - ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๒๐ –๑
       - หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๒๗ อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๙ ๐๐๓๘


       สมัครทางไปรษณีย์
       - กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์ถึงส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐

หลักฐานที่ต้องแนบมากับใบสมัคร
       - ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน ๒ รูป
       - สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
       - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
       - หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน หรือหลักฐานที่แสดงผลความสำเร็จในการทำงาน
       - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
       - เอกสารอื่น เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ
       - แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร


ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
       ขั้นตอนที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์  และข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารประกอบ หากเห็นว่าตรงกับเงื่อนไขและความต้องการของมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการในขั้นตอนที่ ๒  ต่อไป
       ขั้นตอนที่ ๒ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินทัศนคติ ความสามารถในการเป็นผู้นำ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง
       ขั้นตอนที่ ๓ เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

              ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

| ผู้เขียนข่าว Nattapong Chantapoon | อ่านข่าวทั้งหมด 229 ครั้ง