มฟล. รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ ๑ (๑.๑)
     (๑) พยาธิวิทยากายวิภาค                                                                               

๑.๒ แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ ๑ (๑.๒)                                                         
     (๑) เวชศาสตร์ครอบครัว
     (๒) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑.๓ แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ ๒ (๒.๑)
     (๑) ประสาทศัลยศาสตร์
     (๒) เวชศาสตร์ฟื้นฟู
     (๓) ศัลยศาสตร์  
     (๔) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
     (๕) วิสัญญีวิทยา

๑.๔ แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ ๒ (๒.๒)
     (๑) กุมารเวชศาสตร์
     (๒) ประสาทวิทยา
     (๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
     (๔) อายุรศาสตร์ 

๑.๕ แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ ๓ 
     (๑) เวชบำบัดวิกฤต

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 

การรับสมัครคัดเลือก กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร เมื่อได้มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว
  • วิธีการรับสมัครผู้สนใจสามารถสมัคร
    - สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ medicine.mfu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    - หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
    - ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1112 ครั้ง