ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๙๙ คน ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๙๙ คน ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

               คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๙๙ คน ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๗๘,๔๐๒.๕๐ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสองบาท     ห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  

 

                ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 52 ครั้ง