ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร แห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

                     งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง       

                      ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๑     กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 75 ครั้ง