กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง 'Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEET THE STARTUP ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวสารศูนย์บริการวิชาการ ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวสารศูนย์บริการวิชาการ ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง