กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

Upcoming Events

อบรม สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ ปีที่ 3
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการ 'ห้องสมุดพี่ช่วยน้อง'
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มฟล. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 2
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มฟล. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1
สำนักวิชาศิลปสาสตร์ จัดโครงการ'Read Me, Literature Me'
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง 'Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities'

Upcoming Conferences

ไม่พบข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง