รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ 2 (ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 5

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ 2 (ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร:  17 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 18-30 มิถุนายน  2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

สมัครออนไลน์ ลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่  18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ


หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 3385 ครั้ง