รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio: โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 29 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • จำนวนรับ: 16 ที่นั่ง
  • คุณสมบัติของผู้สมัครและการพิจารณา: รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561
  • การสอบสัมภาษณ์และทดสอบอื่นๆ (บางสาขาวิชา): (ถ้ามี)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 3706 ครั้ง