รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.เอก-ข่าวประกาศ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สถานที่เรียน เชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา จำนวนรับ 40 คน
สามารถคลิกดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

2. กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 

 • ระบบรับสมัครเปิดอัตโนมัติ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.
 • ระบบรับสมัครปิดอัตโนมัติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

3. ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 
 • กรอกแบบสอบถาม
 • นำใบแจ้งยอดไปชำระเงิน ตามรายชื่อธนาคารและไปรษณีย์ที่ได้ระบุไว้
 • ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์
 • ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัครได้ หลังจากทำการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 5 วันทำการ  คลิกที่นี่ 

4. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 684 ครั้ง