รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.เอก-ข่าวประกาศ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน เชียงราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครฯ คลิกที่นี่ 

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา ดังนี้
(สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โดยคลิกดูที่ชื่อสาขาวิชา)

3. กำหนดการรับสมัคร 
    รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 22 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัคร)
    รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2564

4. ขั้นตอนการสมัคร 

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
 • ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก แล้วจึงบันทึกการสมัคร 
 • พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และใบปิดหน้าซองจดหมาย 
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบปิดหน้าซองจดหมาย 

5. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี 
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1,2.1)
 • สำเนาผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

6. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ชำระ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
 • ชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน

7. การตรวจสอบสถานะการสมัคร สามารถตรวจสอบได้ในระบบรับสมัครออนไลน์
*ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ*
**ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารได้ หลังจากส่งทางไปรษณีย์ EMS ไปแล้ว 5-7 วันทำการ** 

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 0 53916 105 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 882 ครั้ง