โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
โดย : อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2559
2 แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2559
3 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทานของกล้ามเนื้อและพลังกล้ามเนื้อของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งใต้น้ำและลู่วิ่งบนบกในนักศึกษาชาย ระดับอุดมศึกษาที่มีสุขภาพดี
โดย : อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2559
4 ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน
โดย : อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
5 การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
6 การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
7 วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
โดย : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
8 ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
โดย : อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
9 การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
โดย : อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
10 การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) โดยเทคนิค DNA sexing
โดย : อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
11 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
12 การหาปริมาณอะลูมิเนียมโดยใช้ บิสมัธฟิล์มอิเล็กโทรดซึ่งเคลือบด้วยเนฟฟิออน
โดย : อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
13 การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด
โดย : อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
14 การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 4
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
15 การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์ lipase ที่มีในเมล็ดและกากเมล็ดสบู่ดำ
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
16 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว ของสารสกัดจากเนื้อเยื่อ albedo ของส้มโอ
โดย : อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
17 คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของกากกาแฟ
โดย : อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
18 การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากเจลาตินหนังปลาโดยการเสริมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
โดย : อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
19 การพัฒนาสูตรและการจำแนกคุณลักษณะของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าว (ระยะที่ 1)
โดย : อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
20 การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวอินทรีย์ด้วยกรรมวิธีแบบเกษตรอินทรีย์ เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม
โดย : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558