โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 ประสิทธิผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าและตราบาปในสมาชิกครอบครัวผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ
โดย : อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วย ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
โดย : อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
3 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
4 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
5 ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
6 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์นภมณ ยารวง
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดย : อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
8 ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย : อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2556
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดย : อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2556
10 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
โดย : อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
11 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
  • 1