โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
โดย : อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
2 ประสิทธิผลของการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปส่การเรียนรู้ภาษา ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา
โดย : อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
3 ความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน
โดย : อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
4 อิทธิพลของภาษาแมที่มีผลตอการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
โดย : อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
5 คติล้านนาในเชียงราย: การใช้ครองตน และการแปร ของคติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
6 ทัศนคติและมุมมองสะท้อนตนเองต่อการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
7 การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
8 ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
9 การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
โดย : อาจารย์วิชัย ดีพร้อม
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2552
10 ชื่อและนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
11 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
12 โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบก จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์พิมพร ตรีสอน
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
13 รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
14 การศึกษาความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
15 การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
โดย : อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2548
16 ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : อาจารย์มาลี ภูมิภาค
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
17 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
18 ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
  • 1