โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 วงศ์วานวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล Dothideomycetes
โดย : อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2559
2 การสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์ lipase ที่มีในเมล็ดและกากเมล็ดสบู่ดำ
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
3 การค้นหายาจากพืชสมุนไพรไทยวงศ์ Rutaceae ที่มีศักยภาพต้านมะเร็งหรือจุลชีพ ปีที่ 4
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
4 การพัฒนาวิธีสำหรับการศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ โดยระบบ สเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเซียลอินเจคชัน แลบ-แอท-วาล์ว ในน้ำผักและผลไม้บางชนิด
โดย : อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
5 การหาปริมาณอะลูมิเนียมโดยใช้ บิสมัธฟิล์มอิเล็กโทรดซึ่งเคลือบด้วยเนฟฟิออน
โดย : อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
6 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
7 การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) โดยเทคนิค DNA sexing
โดย : อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
8 การจัดจำแนกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
โดย : อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
9 ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
โดย : อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
10 วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
โดย : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
11 การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระบวนการหมักถั่วเหลืองด้วย Bacillus subtilis TN51 และ Rhizopus oligosporus
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
12 การพัฒนาสมบัติของอิเล็คโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด SOFC
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2558
13 ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
โดย : อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
14 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
โดย : อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
15 ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตามิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
โดย : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
16 การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
โดย : อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
17 ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
โดย : อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
18 องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
19 การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
โดย : อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
20 วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556