โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 การออกแบบวงจรขยายกำลังสัญญาณโดยใช้ ซีมอส ที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์
โดย : อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
2 การวิเคราะห์สนามการไหลของเวกเตอร์ สำหรับการแบ่งส่วนภาพอัลตร้าซาวด์มะเร็งเต้านม
โดย : อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
3 การพัฒนาการจำลองภาพสามมิติ กรณีศึกษาพระพุทธรูปนวล้านตื้อเชียงแสน
โดย : อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอคเซสพอยต์ไออีอีอี 802.11 จี
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
5 การใช้ประโยชน์จากวงจรไบควอดไร้ตัวเก็บประจุที่เป็นตัวกรองความถี่แบบกลางผ่าน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
6 การสร้างคลังเสียงพูดเพื่อการรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูด ภาษาไทยโดยการเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติ
โดย : อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
7 การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่มเน็ตเวิร์ค
โดย : อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
8 ระบบแสดงข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์บนสมาร์ทโฟน
โดย : อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
9 การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งและระยะทาง: กรณีศึกษาของนักฟุตบอล
โดย : อาจารย์ภัทรกมล รังษี
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
11 การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
โดย : อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
12 อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
โดย : อาจารย์ชยพล คำยอด
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
13 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อการวิเคราะห์ป่าไม้แบบอัตโนมัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
14 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นล้านนาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย : อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
15 การจัดทาแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
16 กรณีศึกษาระบบอีเลิร์นนิง : ประสิทธิภาพและการพัฒนาการด้านการเรียนการสอน
โดย : อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
  • 1