โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ : ศึกษากรณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2559
2 ศึกษาปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
3 ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
โดย : อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
4 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และประมวลกฎหมายอาญา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโทษทางอาญา อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดย : อาจารย์ดารณี แสงนิล
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
5 ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
โดย : อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
6 โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
7 แนวทางของกฎหมายในการจัดที่ดินทำกินของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินในประเทศบราซิล
โดย : อาจารย์ดามร คำไตรย์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
8 ศาลปกครองกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักความได้สัดส่วน
โดย : อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
9 แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไก องค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ.2526
โดย : อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
10 อำนาจพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
โดย : อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2556
11 แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร
โดย : อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2552
  • 1