โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
21 การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
22 ระบบแสดงข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์บนสมาร์ทโฟน
โดย : อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
23 การค้นหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่มเน็ตเวิร์ค
โดย : อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
24 การสร้างคลังเสียงพูดเพื่อการรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูด ภาษาไทยโดยการเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติ
โดย : อาจารย์สุรพล วรภัทราทร
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
25 การใช้ประโยชน์จากวงจรไบควอดไร้ตัวเก็บประจุที่เป็นตัวกรองความถี่แบบกลางผ่าน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
26 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอคเซสพอยต์ไออีอีอี 802.11 จี
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
27 การพัฒนาการจำลองภาพสามมิติ กรณีศึกษาพระพุทธรูปนวล้านตื้อเชียงแสน
โดย : อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
28 การวิเคราะห์สนามการไหลของเวกเตอร์ สำหรับการแบ่งส่วนภาพอัลตร้าซาวด์มะเร็งเต้านม
โดย : อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
29 การออกแบบวงจรขยายกำลังสัญญาณโดยใช้ ซีมอส ที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์
โดย : อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558
30 ประสิทธิผลของการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปส่การเรียนรู้ภาษา ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา
โดย : อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
31 การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
โดย : อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
32 บทบาทมหาวิทยาลัยกับความคาดหวังของภาคีการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาท่องเที่ยวในท้องถิ่น
โดย : อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2558
33 การพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากร การท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
โดย : อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2558
34 ปัญหาการใช้กฎหมายต่างประเทศในศาลไทย
โดย : อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
35 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และประมวลกฎหมายอาญา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโทษทางอาญา อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดย : อาจารย์ดารณี แสงนิล
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
36 ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
โดย : อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
37 ศึกษาปัญหาการจ้างเหมาแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2558
38 การพัฒนาเครื่องมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เอง
โดย : อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
39 การศึกษาความเครียดทางจิตสรีรวิทยาขณะทำการแข่งขันในนักกีฬาว่ายน้ำชาย
โดย : อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
40 พยาธิสภาพของกระดูกและความไม่สมดุลย์ของเมตาบอลิสมของวิตามินดีและวิตามินเคในประชากรที่มีการสัมผัสแคดเมียม
โดย : อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558