โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
41 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยด้วยการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
42 อัตราความชุกของการเป็นพาหะธาลัสซีเมียในเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2558
43 ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
โดย : อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
44 การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ชะลอความชรารูปแบบอิมัลชั่นที่มีสารสกัดข้าวก่ำ
โดย : อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
45 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดวัสดุเศษเหลือของเงาะ
โดย : อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
46 การเตรียม Laccaic acid Lake Pigment จาก Lac Dye เพื่อใช้ใน ครื่องสำอางสีสัน
โดย : อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
47 คุณสมบัติทางชีวภาพของสารเมือกจากผลพุทราและการเตรียมเป็นเจล
โดย : อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
48 ปัจจัยทางสุขภาพจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
49 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
50 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความรู้เรื่องเพศศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเด็กนักเรียน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
51 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสื่อสารกับผู้ป่วย ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติ
โดย : อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
52 ประสิทธิผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าและตราบาปในสมาชิกครอบครัวผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ
โดย : อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2558
53 ความชุกการติดเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง
สำนักวิชา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2558
54 องค์ประกอบทางเคมีของชุมเห็ดเทศ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
55 ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
โดย : อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
56 การศึกษาสารทุติยภูมิในเชื้อรากลุ่ม Ascomycetes
โดย : อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
57 ความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมพอลิแลคติค แอซิด-เซริซินที่มียาเจนตามิซิน ซัลเฟต สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
โดย : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
58 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
โดย : อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
59 ซิลค์ไฮโดรเจลไฟโบรอินที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวางสำหรับการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาธรรมชาติแอลฟา-แมงโกสทิน
โดย : อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
60 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล เพื่อการวิเคราะห์ป่าไม้แบบอัตโนมัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557