โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
61 อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
โดย : อาจารย์ชยพล คำยอด
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
62 การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
โดย : อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
63 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลตำแหน่งและระยะทาง: กรณีศึกษาของนักฟุตบอล
โดย : อาจารย์ภัทรกมล รังษี
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
64 ทัศนคติและมุมมองสะท้อนตนเองต่อการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
65 คติล้านนาในเชียงราย: การใช้ครองตน และการแปร ของคติล้านนาของคนสามระดับอายุในเชียงแสน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
66 อิทธิพลของภาษาแมที่มีผลตอการเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
โดย : อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2557
67 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภาคการแข่งขันเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2557
68 การพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2557
69 แนวทางกฎหมายในการสร้างกลไก องค์กร และกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา พ.ศ.2526
โดย : อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
70 ศาลปกครองกับการตรวจสอบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักความได้สัดส่วน
โดย : อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
71 แนวทางของกฎหมายในการจัดที่ดินทำกินของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินในประเทศบราซิล
โดย : อาจารย์ดามร คำไตรย์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
72 โลกร้อนกับคนไร้ดินแดน: มิติทางกฎหมายและความเป็นไปได้
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
73 การศึกษาการจินตภาพในนักกีฬาจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2557
74 น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
โดย : อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2557
75 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
76 เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
77 ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ
โดย : อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
78 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดย : อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
79 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์นภมณ ยารวง
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2557
80 ผลของการดมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มและกลิ่นกะเพรา ต่อความจำและอารมณ์ในอาสาสมัครเพศหญิง
โดย : อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ
สำนักวิชา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2557