โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
81 วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
82 การจำแนกประเภทของกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติซึ่งมีความเฉื่อยภายในซึ่งมีเอนโทรปี
โดย : อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
83 ผลของการอบแห้งต่อองค์ประกอบ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื้อผลกาแฟ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2556
84 ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
85 การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
86 อำนาจพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง
โดย : อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2556
87 การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
โดย : อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2556
88 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดย : อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2556
89 ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย : อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2556
90 ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอม ระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
โดย : อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2555
91 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2554
92 การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2554
93 อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย
โดย : อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2554
94 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์สรายุธ มงคล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2554
95 การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
โดย : อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2553
96 การจัดทาแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
97 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นล้านนาต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย : อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
98 ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของยาไทยตำรับรักษาโรคเบาหวาน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2553
99 การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอม ระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
โดย : อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552
100 Studies on Diapause in the Bamboo Borers; Omphisa fuscidentalis Hampson, (Lepidoptera; Pyralidae)
โดย : อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552