โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
101 สมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์แชนเลอร์ระหว่างการเจริญเติบโตและระยะความบริบูรณ์
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2552
102 การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
โดย : อาจารย์วิชัย ดีพร้อม
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2552
103 แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร
โดย : อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
สำนักวิชา : สำนักวิชานิติศาสตร์
2552
104 การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
โดย : อาจารย์สรายุธ มงคล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2552
105 การวิเคราะห์หาสารทำให้ผิวขาวจากกระแจะ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2552
106 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
107 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
โดย : อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2552
108 องค์ประกอบทางเคมีจากรากกวาวเครือดำ (Mucuna macrocarpa Wallich)
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
109 ผลของสภาวะในการชงชาต่อปริมาณอะลูมิเนียมและมังกานีสในชาเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
110 Conservation and Sustainable Management of Butterflies in situ for Recreation in Doi Nygem, Mae Fah Luang University, Chiang Rai
โดย : อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
111 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2551
112 การศึกษาความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
113 รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
114 โครงการประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางบก จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์พิมพร ตรีสอน
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
115 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
116 ชื่อและนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2551
117 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
118 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
119 การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
120 แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551