โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
121 Determinants of Forest Degradation and Its Impact on Sustainable Development in Northern Thailand
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
122 Trade Facilitation Measures in Greater Mekong Sub-region Countries and Their Impacts on Trade and Sustainable Development of Northern Thailand
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2551
123 การจัดการวัฒนธรรมสุขภาพและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนชาวเขาบ้านธรรมจาริก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2551
124 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพมารดาและทารกด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยในชุมชน
โดย : อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2551
125 การศึกษาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โดย : อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2551
126 การพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายไก และเทาน้ำ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
โดย : อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2551
127 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา (Camellia sinensis)
โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2550
128 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2550
129 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อขนุนด้วยสารเคลือบผิว
โดย : อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2550
130 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
131 การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
132 An Analytical Study of Effects of Trade Liberalization on Natural Resources and Environment of Thailand
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
133 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบไทย-พม่า ๕ ทศวรรษ
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2550
134 สภาวะสุขภาพกับวิถีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้านของชาวอาข่ากรณีศึกษา ชาวอาข่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2550
135 ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2550
136 การเตรียมทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไททาเนียมสำหรับวัดแก๊สแอมโมเนียและเอธานอล
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
137 การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
138 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
โดย : อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
139 การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
โดย : อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2549
140 คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง
โดย : อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2548