โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
141 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ขิงพร้อมดื่ม
โดย : อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2548
142 การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
โดย : อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2548
143 Impact of Economic Liberalization on Growth,Employment and Poverty: Micro - Macro Simulation Model for Northern Thailand.
โดย : Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
2547
144 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
145 การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 1
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
146 การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง ระยะที่ 2
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
147 การพัฒนาเตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานสำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
โดย : อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
148 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง
โดย : อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุ
149 ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
โดย : อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุ
150 กรณีศึกษาระบบอีเลิร์นนิง : ประสิทธิภาพและการพัฒนาการด้านการเรียนการสอน
โดย : อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
151 ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
152 การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย : อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
153 ล้านนาตะวันออก: แนวคิดและศักยภาพเชิงวัฒนธรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
โดย : อาจารย์มาลี ภูมิภาค
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุ
154 การจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
โดย : อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาการจัดการ
ไม่ระบุ