อาจารย์ มฟล. คว้ารางวัลผลงานวิจัยภายในงาน HERP CONGRESS III

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำทีมคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ( HERP CONGRESS III) ภายใต้หัวข้อ “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล” จัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยมีนักวิจัยทุกสาขาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 700 เรื่อง และผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 1,000 คน

โดยการจัดงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การเสวนาวิชาการ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยโครงการส่งเสริมการ วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระยะที่ 2” การมอบรางวัลแก่นักวิจัยแต่ละกลุ่มวิจัยในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับดีเด่น และ ระดับดีมาก ซึ่งงานประชุมในครั้งนี้อาจารย์ มฟล. ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน ดังนี้

รางวัลประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก จำนวน 3 คนคือ

  1. รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในผลงาน “องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช: ติ้วดำ กรวยแกระ ประยงค์ขนและมะตะ”
  2. ดร.อำภา จิมไธสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในผลงาน “คอมโพสิตชีวภาพจากอนุพันธ์เซลลูโลสเปลือกสับปะรดและอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งสารกันแดดสำหรับเครื่องสำอาง”
  3. ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ (อดีตอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์) ในผลงาน “ลักษณะกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ในคนปกติกับคนมีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน: องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างขั้นตอนพัฒนาการด้านการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์”

รางวัลประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ได้แก่ ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในผลงาน “โพลีแซ็กคาไรด์จากสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอางเพิ่มความชุ่มชื้นผิว”

นอกจากนี้ อ.ดร.ปิยะภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในฐานะผู้วิจัยร่วม ในผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ทั้งนี้ มฟล. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 782 ครั้ง