ผลงานวิจัยอาจารย์ มฟล. รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2557

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ณ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยเข้ารับโล่เกียรติยศจาก ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 เพื่อมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความตื่นรู้และความเข้มแข็งให้คนและชุมชน

การมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นในครั้งนี้ ผลงานวิจัยสับปะรด โครงการ “สารออกฤทธิ์สำคัญในสับปะรดพันธุ์ที่ผลิตเพื่อการค้าในประเทศไทย”โดย ผศ.ดร. สุทธิวัลย์ สีทา (หัวหน้าโครงการ) ผศ.ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์ และรศ.ดร. วาริช ศรีละออง (ผู้ร่วมวิจัย) และผลงานวิจัยส้มโอ โครงการ “การประเมินสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่ม Flavonoids และ Anthocyanins ของส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย”โดย ผศ.เสาวภา ไชยวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) และผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย) ภายใต้ชุดโครงการ “คุณค่าผลไม้ไทย” โดย ศ. ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ด้านสาธารณะ

ซึ่งโครงการวิจัยสับปะรดและส้มโอของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลของคุณค่าของสับปะรดและส้มโอ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการรับประทานผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน และยังช่วยให้การทำสวนผลไม้ไทยยังคงเป็นทางเลือกอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกรไทยได้ด้วย

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 768 ครั้ง