ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ฐาปกรณ์ เรือนใจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง "ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคร่วมกับการรำมโนราห์ต่อการการลดความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย:การศึกษานำร่อง" และอาจารย์เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) เรื่อง "ผลของโปรแกรมออกกำลังกายป้องกันการล้มต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน" ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 : Road to Public Health in the 21st Century” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้คือ สหสาขาสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตว์แพทยศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 748 ครั้ง