ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์

(Center of Excellence for the Hill-tribe Health Research)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิจัย

 1. เป็นศูนย์ที่ดำเนินการวิจัยสุขภาพของกลุ่มชนชาติพันธุ์ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน
 2. เป็นศูนย์ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตของสำนักวิชาต่างๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 3. เป็นศูนย์ที่สนับสนุนการพัฒนานโยบายการจัดบริการสุขภาพแก่รัฐบาลและประเทศต่างๆ

เป้าหมายของศูนย์วิจัย

 1. เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)
  1. ศูนย์วิจัยจะมีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณทั้งภายภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 5 ล้าน
  2. มีผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชิต ไม่ต่ำกว่า 15 เรื่อง
  3. สามารถพัฒนานักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา ไม่ตำกว่า 2 คน
  4. นำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนาชาติ 6 เรื่อง
  5. ร่วมจัดประชุมวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง
  6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง
  7. นำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย จำนวน 3 เรื่อง
 2. เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 5 ปี)
  1. มีเครือข่ายการทำงานกับสถาบันการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  2. มีผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่ำปีละ 10 เรื่อง
  3. เป็นฐานผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่องสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะให้กับมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์ที่ให้บริการทั้งทางวิชาการและการแนะนำเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประเทศเพื่อจัดบริการสุขภาพของชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 3. เป้าหมาย ระยะยาว (ภายใน 10 ปี)
  1. มีความยั่งยืนในเรื่องการจัดหางบประมาณในการดำเนินการวิจัยในกลุ่มประชากรชนชาติพันธุ์ทั้งในภูมิภาคนี้
  2. มีวารสารวิชาการเป็นของตนเอง
  3. เป็นฐานการผลิตบัณฑิตทุกระดับที่เกี่ยวกับสุขภาพ
  4. เป็นศูนย์ที่ช่วยในการศึกษาและกำหนดนโยบายการจัดบริการสุขภาพให้กับกลุ่มประชากรชนชาติพันธ์ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

หัวหน้าศูนย์วิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สมาชิกที่ร่วมในศูนย์วิจัย

 • อาจารย์ ดร.อมรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อาจารย์ ศิริญาพร สิทธิสาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • อาจารย์ พิลาสินี วงษ์นุช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ