ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2 อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5 อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7 อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
8 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10 อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
11 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
12 อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
14 อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
15 อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
16 อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
17 อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
18 อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
19 อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
20 อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์