ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2 อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
3 อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท สำนักวิชาศิลปศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
7 อาจารย์มาลี ภูมิภาค สำนักวิชาศิลปศาสตร์
8 อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์
9 อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
10 อาจารย์พิมพร ตรีสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
11 อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
12 อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
13 อาจารย์วิชัย ดีพร้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์