ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
2 อาจารย์วรพชร จันทร์ขันตี สำนักวิชานิติศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร สำนักวิชานิติศาสตร์
4 อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
5 อาจารย์ดารณี แสงนิล สำนักวิชานิติศาสตร์
6 อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม สำนักวิชานิติศาสตร์
8 อาจารย์ดามร คำไตรย์ สำนักวิชานิติศาสตร์
9 อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ สำนักวิชานิติศาสตร์
10 อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร สำนักวิชานิติศาสตร์
11 อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ สำนักวิชานิติศาสตร์
12 อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ สำนักวิชานิติศาสตร์