ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 อาจารย์สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 อาจารย์ภัทรกมล รังษี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 อาจารย์ชยพล คำยอด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ