ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
21 อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
23 อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
24 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
26 อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
28 อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
29 อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
30 อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
31 อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33 อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
35 อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
36 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
37 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
38 อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
39 อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ