ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
41 อาจารย์ชยพล คำยอด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
42 อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
43 อาจารย์ภัทรกมล รังษี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
44 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
45 อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
46 อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
47 อาจารย์สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
51 อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
52 อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
53 อาจารย์วิชัย ดีพร้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
54 อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
55 อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
56 อาจารย์พิมพร ตรีสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
57 อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
58 อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์
59 อาจารย์มาลี ภูมิภาค สำนักวิชาศิลปศาสตร์
60 รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์