ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
63 อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท สำนักวิชาศิลปศาสตร์
64 อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
65 อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ สำนักวิชาการจัดการ
67 อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ สำนักวิชาการจัดการ
68 อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ สำนักวิชาการจัดการ
69 Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt สำนักวิชาการจัดการ
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา สำนักวิชาการจัดการ
71 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ
72 อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ สำนักวิชาการจัดการ
73 อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง สำนักวิชาการจัดการ
74 อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ สำนักวิชานิติศาสตร์
75 อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ สำนักวิชานิติศาสตร์
76 อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร สำนักวิชานิติศาสตร์
77 อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ สำนักวิชานิติศาสตร์
78 อาจารย์ดามร คำไตรย์ สำนักวิชานิติศาสตร์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม สำนักวิชานิติศาสตร์
80 อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์