ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
81 อาจารย์ดารณี แสงนิล สำนักวิชานิติศาสตร์
82 อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร สำนักวิชานิติศาสตร์
84 อาจารย์วรพชร จันทร์ขันตี สำนักวิชานิติศาสตร์
85 อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
87 อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
88 อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
89 อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
90 อาจารย์สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
91 อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
92 อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
93 อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
94 อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
95 อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
97 อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
98 อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง