ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
101 อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
102 อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
103 อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
104 อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
105 อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
106 อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
107 อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
108 อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
109 อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
110 อาจารย์นภมณ ยารวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
111 อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
112 อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
115 อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
116 อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
117 อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
118 อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง สำนักวิชาแพทยศาสตร์