ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt สำนักวิชาการจัดการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม สำนักวิชานิติศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา สำนักวิชาการจัดการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ สำนักวิชาการจัดการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร สำนักวิชานิติศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
19 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
20 รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
21 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
23 อาจารย์ ดร. พัชรา ปัญญามูลวงษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
24 อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
25 อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ สำนักวิชาการจัดการ
26 อาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
27 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
30 อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
31 อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
32 อาจารย์ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
33 อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
34 อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
35 อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
36 อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
37 อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
38 อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
39 อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
40 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ สำนักวิชาการจัดการ
41 อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
42 อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
43 อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
44 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
45 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
46 อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
47 อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
48 อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
49 อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง สำนักวิชาแพทยศาสตร์
50 อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
51 อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
52 อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
53 อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
54 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
55 อาจารย์ ดร.ศิริกานต์ ชูเชิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
56 อาจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
57 อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
58 อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
59 อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
60 อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ อุตมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
61 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
62 อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
63 อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
64 อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
65 อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
66 อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
67 อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
68 อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
69 อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท สำนักวิชาศิลปศาสตร์
70 อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
71 อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
72 อาจารย์ชยพล คำยอด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
73 อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
74 อาจารย์ดามร คำไตรย์ สำนักวิชานิติศาสตร์
75 อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
76 อาจารย์ดารณี แสงนิล สำนักวิชานิติศาสตร์
77 อาจารย์ดำรงพล คำวงศ์แหง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
78 อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ สำนักวิชานิติศาสตร์
79 อาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
80 อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
81 อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
82 อาจารย์นภมณ ยารวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
83 อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
84 อาจารย์นันทพร กุลชนะธารา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
85 อาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
86 อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
87 อาจารย์ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
88 อาจารย์พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์
89 อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
90 อาจารย์พิมพร ตรีสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
91 อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
92 อาจารย์ภัทรกมล รังษี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
93 อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
94 อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร สำนักวิชานิติศาสตร์
95 อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
96 อาจารย์ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ สำนักวิชาการจัดการ
97 อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
98 อาจารย์มาลี ภูมิภาค สำนักวิชาศิลปศาสตร์
99 อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ สำนักวิชานิติศาสตร์
100 อาจารย์รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
101 อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
102 อาจารย์วรพชร จันทร์ขันตี สำนักวิชานิติศาสตร์
103 อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
104 อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
105 อาจารย์วิชัย ดีพร้อม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
106 อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
107 อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ สำนักวิชานิติศาสตร์
108 อาจารย์สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
109 อาจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
110 อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง สำนักวิชาการจัดการ
111 อาจารย์สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
112 อาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
113 อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
114 อาจารย์อรวรรณ จำพุฒ สำนักวิชาการจัดการ
115 อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
116 อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
117 อาจารย์เนตรา สมบูรณ์แก้ว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
118 อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์