ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2546

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2552

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ (วิกฤต)