ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช