ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2542

วท.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2546

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Enzymes in Food Industry, Biocatalysis in Organic Solvent, Chemical Analysis

Enzymes in Food Industry, Biocatalysis in Organic Solvent, Chemical Analysis