ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2542

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2547

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการอาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ

Food Science and Technology, Biotechnology