ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2543

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2547

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
2553

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) University of Newcastle upon Tyne

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุวิศวกรรม
Biotechnology, Genetic Engineering