ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

สำนักวิชาการจัดการ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2532

BS. Nursing and Midwifery Mahidol University


ระดับปริญญาโท
2535

MA Counseling Psychology United State International University San Diego, California


ระดับปริญญาเอก
2548

Ph.D. Industrial / Organizational Psychology Alliant International University San Diego, California

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จิตวิทยาธุรกิจ